Zarządca Nieruchomości
Zadbamy o Twoją nieruchomość!

Zarządzanie

Obowiązki informacyjne
Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
a) Swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
b) Gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c) Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
d) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
e) Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
f) Gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
g) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
h) Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
i) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
j) Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
k) Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
l) Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.Zarządzanie; geneza powstania zawodu zarządcy
Ustawa o gospodarce nieruchomo�ciami z 21 sierpnia 1997 roku wprowadziła nowe uwarunkowania prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami. Zgodnie z artyku�em 184 tejże ustawy, zarz�dzanie nieruchomo�ciami jest dzia�alno�ci� zawodow�, wykonywan� przez zarz�dc�w nieruchomo�ci na zasadach okre�lonych w ustawie. Zarz�dc� mo�e by� osoba fizyczna, posiadaj�ca odpowiedni� licencj� zawodow�, nadan� zgodnie z trybem i przepisami ustawy, a sam tytu� zawodowy "ZARZ�DCA NIERUCHOMO�CI" podlega ochronie prawnej.
Uregulowania prawne dotycz�ce pracy Zarz�dc�w
Dzia�alno�� Zarz�dcy reguluj� ustawy oraz standardy zawodowe. Dok�adne sprecyzowanie zada� zarz�dcy pozwala na unikni�cie nieporozumie�, komplikacji i konflikt�w w sytuacji, gdy pojawi� si� nieprzewidziane problemy do rozwi�zania i towarzysz�ce im wydatki. Umowa o zarz�dzanie nieruchomo�ci� musi by� zawarta w formie pisemnej (pod rygorem niewa�no�ci), a zgodnie z wymaganiami ustawy zawrze� nale�y w niej okre�lone dane dotycz�ce zarz�dcy nieruchomo�ci. W�r�d danych dotycz�cych zarz�dcy nieruchomo�ci nale�y poda� przede wszystkim jego numer licencji zawodowej oraz o�wiadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody wyrz�dzone w zwi�zku z wykonywaniem czynno�ci zarz�dzania nieruchomo�ciami. Najwi�ksz� pu�apk� czyhaj�c� na podpisuj�cych umow� o zarz�dzanie nieruchomo�ci� jest brak precyzji w formu�owaniu zapis�w umownych. Zaznaczy� trzeba, �e w polskim prawie nie ma wprost zdefiniowanej umowy o zarz�d nieruchomo�ci� a zatem przy jej konstruowaniu i interpretacji trzeba pos�ugiwa� si� posi�kowo regulacjami dotycz�cymi umowy zlecenia czy innych um�w. Celem umowy jest zabezpieczenie interes�w obydwu stron na ewentualno�� spor�w, dlatego tak istotne jest, aby wszystkie elementy wsp�pracy zarz�dcy oraz w�a�ciciela nieruchomo�ci zosta�y okre�lone zgodnie z zamys�em stron ju� na etapie formu�owania umowy.
Korzy�ci wynikaj�ce z zatrudnienia Zarz�dcy
Licencjonowany Zarz�dca nieruchomo�ci gwarantuje, �e zarz�dzanie b�dzie wykonywane rzetelnie wed�ug najlepszych standard�w zawodowych z nale�yt� staranno�ci�, przy maksymalnym w�asnym zaanga�owaniu oraz w interesie os�b dla kt�rych wykonuje swoje czynno�ci. Wiedza oraz umiej�tno�ci kwalifikowanego zarz�dcy nieruchomo�ci oszcz�dz� Pa�stwu mn�stwa k�opot�w przy za�atwianiu wszelkich spraw zwi�zanych z Pa�stwa nieruchomo�ci� i pozwol� zaoszcz�dzi� czas i pieni�dze. Dobra organizacja pracy zarz�dcy oraz nieustanna opieka nad nieruchomo�ci� i jej w�a�cicielami, mieszka�cami przyczyni� si� do lepszego, pe�niejszego wykorzystania nieruchomo�ci oraz do poprawy jako�ci zamieszkiwania a w przypadku nieruchomo�ci komercyjnych do zwi�kszenia profit�w. Cz�onkowie Wsp�lnot Mieszkaniowych mog� liczy� na fachowe prowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych co w konsekwencji wpływa na poprawę jakości życia.

O mnie

O moim przygotowaniu do zawodu Zarz�dcy. Post�powanie kwalifikacyjne - tryb egzaminacyjny Moje przygotowanie do zawodu zarz�dcy potwierdzone jest Egzaminem Pa�stwowym, kt�rego �rednia zdawalno�� oscyluje na poziomie kilku - kilkunastu procent (dane ze strony www Ministerstwa Infrastruktury). �wiadczy to o bardzo wysokich wymaganiach stawianych kandydatom na zarz�dc�w, a co za tym idzie, o poziomie przygotowania zawodowego przysz�ych zarz�dc�w. Przygotowanie zawodowe odbywa�em w Krakowskim Instytucie Nieruchomo�ci. Moimi wyk�adowcami byli ludzie, kt�rzy brali i bior� czynny udzia� w procesie legislacyjnym dotycz�cym gospodarowania nieruchomo�ciami oraz powo�ania zawodu Zarz�dcy. Od pocz�tk�w powstawania Ustawy o Gospodarce Nieruchomo�ciami pracowali w Komisjach Sejmowych i wszelkie sprawy dotycz�ce nieruchomo�ci w najszerszym aspekcie znaj� "od podszewki". Przygotowanie praktyczne do zarz�dzania Do�wiadczenie zawodowe Praktyczne przygotowanie do zawodu odbiera�em m. in. w Stowarzyszeniu Zarz�dc�w i Administrator�w Nieruchomo�ci w Krakowie. Swoj� wiedz� przekazywali nam Zarz�dcy z tamtego regionu, posiadaj�cy du�e do�wiadczenie w omawianej dziedzinie z uwagi na fakt, i� obszar ich dzia�ania jest wi�kszy i znacznie bardziej r�norodny a co za tym idzie - wi�cej konkretnych specyficznych przypadk�w by�o przez nas omawianych. Dodatkowe do�wiadczenie zawodowe zdoby�em r�wnie� administruj�c jednymi z bardziej reprezentacyjnych budynk�w w Rzeszowie. Galerie oraz budynki biurowe w centrum Rzeszowa, w kt�rych maj� swoje biura du�e instytucje finansowe i in. (np. ING S.A, ORANGE, ALLIANZ S.A, EUROBANK S.A, AGORA -redakcja Gazety Wyborczej, Multibank S.A, GETIN Bank, Restauracje SPHINX itp). Z uwagi na standardy dzia�ania w/w firm oczekuj� one r�wnie� najwy�szego standardu obs�ugi w zakresie zapewnienia lokali i powierzchni u�ytkowych dla potrzeb swojej dzia�alno�ci.

Oferta

Oferta us�ug w zakresie zarz�dzania Propozycja dla Wsp�lnot Mieszkaniowych Sprawy w�a�cicieli lokali reguluje Ustawa o w�asno�ci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. z p�n. zmianami).Wsp�lnota mieszkaniowa powstaje - na mocy w/w Ustawy - z chwil� wyodr�bnienia cho�by jednego lokalu w budynku. Ustawa ta reguluje r�wnie�, i� z chwil� powstania Wsp�lnoty w�a�ciciele lokali obowi�zani s� powo�a� Zarz�d Nieruchomo�ci� Wsp�ln�. Tutaj pojawia si� miejsce dla Zarz�dcy Nieruchomo�ci, kt�rego zadaniem jest czuwanie nad sprawami Wsp�lnoty. Nikt z w�a�cicieli lokali nie b�dzie musia� martwi� si� o �adne bie��ce sprawy wsp�lnoty. Zarz�dca osobi�cie zadba o ustalenie zaliczek na pokrycie koszt�w utrzymania budynku, rejestrowanie wsp�lnoty, zawieranie um�w o dostaw� energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej, ciep�ej wody, wywozu nieczysto�ci oraz o kontrol� wykonywania warunk�w um�w podpisanych z dostawcami medi�w i innych podmiot�w obs�uguj�cych Pa�stwa nieruchomo��. Osobi�cie koordynowa� b�dzie usuwanie ewentualnych awarii i ich skutk�w. Propozycja dla W�a�cicieli kamienic i budynk�w komercyjnych Do zarz�du budynkami b�d�cymi we w�asno�ci (lub wsp�w�asno�ci) os�b fizycznych lub prawnych stosuje si� pr�cz ma�ych wyj�tk�w przepisy Kodeksu Cywilnego. Zarz�dca wyst�puje w imieniu w�a�cicieli przed: organami administracji pa�stwowej i samorz�dowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotycz�cych nieruchomo�ci takich jak: kontrola pracy os�b obs�uguj�cych nieruchomo�� (utrzymuj�cych porz�dek i czysto�� na terenie nieruchomo�ci, konserwator�w, wykonawc�w prac remontowych i modernizacyjnych), zlecanie przegl�d�w i kontroli element�w budynku (w oparciu o warunki okre�lone przepisami Prawa Budowlanego), prowadzenie ksi��ki obiektu budowlanego, zlecanie i osobiste koordynowanie usuni�cia awarii i ich skutk�w, kontrola prowadzenia ewidencji ksi�gowej w zakresie wymaganym przez obowi�zuj�ce przepisy, ubezpieczenie nieruchomo�ci, regulowanie op�at publicznoprawnych, wykonywanie innych, nie wyszczeg�lnionych czynno�ci (wed�ug indywidualnych uzgodnie�) jak np. analizy, ekspertyzy, przygotowanie planu zarz�dzania nieruchomo�ci�.

Kontakt

tel. 178571163, 607071111